Αναγνώριση ομιλίας, μηχανική όραση, αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, ολοκλήρωση λογισμικού, ανάλυση περιεχομένου.

DeepStream

DeepStream

Πλατφόρμα αυτόματης σημασιολογικής ανάλυσης ροών βίντεο με τη χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης

Στόχος του έργου DeepStream είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης πλατφόρμας αυτόματης σημασιολογικής ανάλυσης ροών βίντεο με τη χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης, ικανής να υποστηρίξει τη μάθηση με λίγα παραδείγματα εκπαίδευσης, αλλά και τη συνεχή διάδραση με τους χρήστες της ώστε να είναι εφικτή η εύκολη προσαρμογή της στις ανάγκες τους. Η προτεινόμενη πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των ελεύθερα διαθέσιμων μέσων με ποικίλες εφαρμογές στην ανάλυση αγοράς, διαφήμιση, σχεδιασμό εκστρατειών, δημοσιογραφία. Ο χρήστης δημιουργεί τα δικά του μοντέλα μηχανικής μάθησης απευθείας σε ένα σύστημα διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας (Media Asset Management System) αξιοποιώντας τεχνικές ενεργής βαθιάς μάθησης. Η πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων δεδομένων, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τεχνικές οπτικής επικοινωνίας για την αποδοτική μετάδοση και κατανόηση της πληροφορίας.

Το έργο ξεκίνησε το 2021 με συνολική διάρκεια 24 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: αναγνώριση φωνής, πολιτιστικά αγαθά, οπτικοακουστικές ροές, μηχανική όραση, media intelligence

Ιστότοπος: https://deepstream.datascouting.com/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

OAVA

OAVA

Πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης λόγου

Στόχος του έργου OAVA είναι η συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης σε οπτικοακουστικό υλικό ανοικτής πρόσβασης βασισμένη σε βιβλιοθηκονομικά πρότυπα τεκμηρίωσης, η οποία παρέχεται δωρεάν προς το κοινό αξιοποιώντας αφενός την υπάρχουσα τεχνολογία και την τεχνογνωσία στην ανάλυση και επεξεργασία οπτικοακουστικών ροών της DataScouting καθώς και τα επιστημονικά παράγωγα αναγνώρισης λόγου αυτού του έργου, και αφετέρου την μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στην τεκμηρίωση υλικού και στην οργάνωση πληροφοριών και της γνώσης.

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με συνολική διάρκεια 30 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικό υλικό, τεχνολογίες αναγνώρισης λόγου, πολιτιστική κληρονομιά, αρχεία, ανοικτή πρόσβαση, αυτόματη αναγνώριση ομιλίας, Ανάκτηση πληροφορίας, συσσωρευτές περιεχομένου

Ιστότοπος: https://openvideoarchives.gr/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

GRUBLES

Grlubles

Γεωεντοπισμένοι αστικοί περιβαντολλογικοί και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες με την χρήση μηχανικής όρασης

Στόχος του έργου GRUBLES είναι η εξαγωγή γεωεντοπισμένων χαρακτηριστικών μιας περιοχής με την χρήση μηχανικής όρασης σε πανοραμικές ή 360 μοιρών φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές επεξεργάζονται στην πλατφόρμα StreetScouting, και θα παράγονται με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης και νευρωνικών δικτύων, πρωτογενείς δείκτες όπως η ύπαρξη δένδρων, η ύπαρξη ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων, η ύπαρξη κάδων/καταστημάτων και πεζοδρομίων, αλλά και η ύπαρξη αυτοκινήτων. Ακολούθως, γίνεται στατιστική ανάλυση με την οποία βρίσκονται συσχετίσεις των πρωτογενών δεικτών με αλλά δευτερογενή όπως ο δείκτης ανεργίας.

Η αλίευση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών δεικτών είναι σχεδόν αδύνατη και χρειάζεται τοπική επισκόπηση μηχανικών ή εμπειρογνωμόνων, κάνοντάς την απόλυτα ασύμφορη σε κλίμακα. Η DataScouting επιχειρεί να αυτοματοποιήσει αυτή τη διαδικασία με τη χρήση μηχανικής όρασης και βαθιάς μάθησης.

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με συνολική διάρκεια 30 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: γεωπληροφορική, μηχανική όραση, βαθιά νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση, επεξεργασία βίντεο, έξυπνες πόλεις, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Ιστότοπος: http://grubles.datascouting.com/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

DeepFinance

DeepFinance

Εφαρμογή τεχνολογιών βαθιάς μάθησης για ευφυή διαχείριση χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων μέσω σημασιολογικής ανάλυσης ροών κοινωνικών δικτύων

Στόχος του έργου DeepFinance είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας σημασιολογικής ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος από ροές κοινωνικών δικτύων με μεθόδους βαθιάς μάθησης, αλλά και ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων, οι οποίες είναι σε θέση να συμπτήξουν πολυτροπική πληροφορία που εξάγεται από ποικίλες (ανομοιόμορφες) πηγές δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Στο πλαίσιο του έργου, η DataScouting θα:

 • Αναπτύξει εργαλεία βαθιάς μάθησης για αυτόματη διαχείριση χαρτοφυλακίου με σκοπό να πετύχει καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με τις τεχνικές κανόνων αποφάσεων που εφαρμόζονται σήμερα.
 • Αναπτύξει πλατφόρμα σημασιολογικής ανάλυσης ροών από κοινωνικά μέσα (π.χ. twitter, blogs, κτλ.) έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος για συγκεκριμένες μετοχές ή χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Το έργο αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη εξελιγμένων και ανταγωνιστικών προϊόντων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών αγορών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων, και προσφέρει τη δυνατότητα στη DataScouting να δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν μέσω του οποίου θα παρέχει εξελιγμένες υπηρεσίες σημασιολογικής ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος από ροές κοινωνικών μέσων στο νέφος.

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με συνολική διάρκεια 24 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: βαθιά μάθηση, μηχανική μάθηση, ευφυής διαχείριση χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων, ανάλυση συναισθήματος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετοχές, χρηματοοικονομικοί δείκτες, ανάλυση συναισθήματος οικονομικού κλίματος, ανάλυση χρονοσειρών, βαθιά ενισχυτική μάθηση

Ιστότοπος: https://deepfinance.csd.auth.gr/en/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

HapticSOUND

HapticSound

Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας

Στόχος του έργου HapticSOUND είναι η δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (ΜΚΕ), το οποίο εμπλέκει τον επισκέπτη σε μια προσωποποιημένη βιωματική εμπειρία μετάδοσης της πολιτισμικής γνώσης με τρόπο διαδραστικό. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινό (επισκέπτες) και τις πηγές άντλησης πολιτισμικής γνώσης (ιστορικοί, λαογράφοι, οργανοποιοί, μουσικοί, κ.ά), συμβάλλοντας στην κατανόηση, διάδοση και διάσωση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο χώρο της παραδοσιακής Κρητικής μουσικής. Σε όλες τις φάσεις εξέλιξης και λειτουργίας του HapticSOUND, χρησιμοποιούνται μη παρεμβατικές τεχνικές ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των εκθεμάτων.

Η ιδέα του HapticSOUND βασίζεται στο τρίπτυχο: ενημέρωση, διάδραση, παιχνίδι (δημιουργική ψυχαγωγία). Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας επιδεικτικής εγκατάστασης για την ενημέρωση των επισκεπτών του Μουσείου σχετικά με τα μουσικά όργανα που εκτίθενται σε αυτό, την εξοικείωσή τους με τους ήχους που μπορούν αυτά να παράγουν, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας (παίξιμο) και δόμησής (κατασκευή) τους. Υποστηρίζεται η συμμετοχή του επισκέπτη σε μια βιωματική εμπειρία μελέτης του λειτουργικού μοντέλου του μουσικού οργάνου, που κλιμακώνεται μεταξύ της απλής παραγωγής ήχων και της εκτέλεσης μουσικών μοτίβων. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μελέτη του δομικού μοντέλου του μουσικού οργάνου, ως προς τη συναρμολόγησή του, στο πλαίσιο ενός σοβαρού παιχνιδιού (serious game).

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με συνολική διάρκεια 36 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακά μουσικά όργανα, κριτική εθνολογία, αισθητηριοκινητική μάθηση, δειγματοληψία ήχων, οστική αγωγιμότητα, σοβαρά παιχνίδια

Ιστότοπος: https://hapticsound.uom.gr/hs/en/home-2/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

THE.ME.DO.COM

THE.ME.DO.COM

Τεκμηρίωση και Επικοινωνία της Μνήμης στη Θεσσαλία Τ.Ε.ΜΝΗ.ΘΕΣ.

Στόχος του έργου THE.ME.DO.COM είναι η δημιουργία δύο νέων καινοτόμων διαδικτυακών πλατφορμών, μια για τη συντήρηση-διαχείριση-προβολή ψηφιακών τεκμηρίων και μία για την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων των παραπάνω τεκμηρίων.

Τα αρχειακής φύσης τεκμήρια συνδέονται με την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συμβάλλουν στην προαγωγή της μελέτης και ποικιλότροπης ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 • Η δημιουργία και πλήρης λειτουργία των ως άνω αναφερομένων διαδικτυακών πλατφορμών ως νέα ερευνητικά εργαλεία.
 • Η δημιουργία νέων ψηφιακών αρχειακών τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης αρχείων σχετικών με την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 με συνολική διάρκεια 24 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: αρχεία, αρχειακά τεκμήρια, μηχανική μάθηση, αναγνώριση ομιλίας, μηχανική όραση, εξόρυξη δεδομένων, ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιοποίηση, τεχνικές τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξόρυξη κειμένου

Ιστότοπος: http://themedocom.datascouting.com/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

DETCC

DETCC

Ψηφιακός Καταλύτης Τουριστικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων

Στόχος του έργου DETCC είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα απευθύνεται σε μικρές ή/και νέες επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΤΠΔΒ). Η πλατφόρμα θα τους παρέχει ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δυνατότητες ηλεκτρονικής διασύνδεσης με επαγγελματίες του οικονομικού τομέα (οικονομολόγους, λογιστές, ή φοροτεχνικούς).

Οι βασικότεροι στόχοι του έργου είναι:

 • Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από μικρές επιχειρήσεις και φορείς των τομέων ΤΠΔΒ.
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
 • Η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους εγγράφων.
 • Η ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων των τομέων ΤΠΔΒ.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 με συνολική διάρκεια 36 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υπηρεσίες διαδικτύου, ψηφιακή τεχνολογία, ψηφιοποίηση, ψηφιακές εφαρμογές, πλατφόρμα, οικονομία, εφαρμογές web, ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστική, διαχείριση κόστους, ψηφιοποίηση παραστατικών, έσοδα, έξοδα, ρευστό, ταμείο, ηλεκτρονικές αγορές

Ιστότοπος: http://detcc.datascouting.com/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ECARLE

ECARLE

Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων

Στόχος τους έργου ECARLE είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου πληροφοριακής εφαρμογής τεκμηρίωσης που θα δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς και βιβλιοθήκες να εμπλουτίσουν με ελάχιστο κόπο το ήδη ψηφιοποιημένο τους υλικό με επιπλέον μεταδεδομένα, βελτιώνοντας έτσι την δıαλεıτουργıκότητα, την επαναχρησιμοποίηση αλλά και τη βέλτιστη διάθεσή του στο ευρύτερο κοινό αλλά και στον εξειδικευμένο ερευνητή.

Το έργο θα ενισχύσει, επίσης, τη γνώση που υπάρχει σε ψηφιοποιημένη μορφή στα ηλεκτρονικά ράφια πολιτιστικών οργανισμών, με την χρήση της επιστήμης της πληροφορικής, προτύπων και διαδικασιών ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, προτείνοντας μια ολοκληρωμένη λύση που απευθύνεται τόσο σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) εργαλείου που θα δέχεται σαν είσοδο ψηφιοποιημένα τεκμήρια και θα τα εμπλουτίζει αυτόματα, παράγοντας XML αρχεία σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο κωδικοποίησης κειμένων TEI (Text Encoding Initiative). 

Το έργο ξεκίνησε το 2018 με συνολική διάρκεια 36 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: αυτοματοποίηση, σημασιολογικά μεταδεδομένα, διαχείριση δεδομένων, βιβλιοθήκες, ψηφιοποίηση, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, εξόρυξη κειμένου, αναγνώριση ονομάτων οντοτήτων, εξαγωγή πληροφορίας, σημασιολογική δεικτοδότηση, λογισμικό ως υπηρεσία, SaaS μηχανική μάθηση, διαλειτουργικότητα, ψηφιακά ράφια, επιστήμη υπολογιστών,  ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, κωδικοποίηση κειμένου, μεταδεδομένα

Ιστότοπος: http://ecarle.web.auth.gr/

Χρηματοδότηση: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ) και πόρων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

DACHS

DACHS

A Data-Driven Approach to Countering Hate Speech

Στόχος του έργου DACHS είναι η αυτόματη ανίχνευση ρητορικής μίσους κατά δημοσιογράφων σε αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube και Twitter). Ο βασικότερος στόχος του DACHS είναι να αναγνωρίζει υποβόσκοντα μοτίβα μισαλλόδοξου λόγου δίνοντας τη δυνατότητα σε δημοσιογράφους να αναπτύξουν στρατηγικές καταπολέμησης αυτού του φαινομένου.

Στο πλαίσιο του έργου η DataScouting υλοποίησε:

 • Μοντέλα ανίχνευσης ρητορικής μίσους και μισαλλόδοξης ομιλίας που βασίζονται σε τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης.
 • Βάσεις δεδομένων ρητορικής μίσους σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Γερμανικά).
 • Έναν μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης με τον οποίο μπορούν οι δημοσιογράφοι να ενημερώνονται για περιπτώσεις ρητορικής μίσους.
 • Έναν μηχανισμό που μπορούν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι να αξιολογούν αναρτήσεις ως ρητορική μίσους και με αυτό τον τρόπο να βοηθούν στην εξέλιξη των αντίστοιχων μοντέλων.

Από το έργο DACHS αναμένεται να ωφεληθεί ένας σημαντικός αριθμός δημοσιογράφων στην Ευρώπη, όπως και ερευνητές, ενώ το έργο στοχεύει και στην περαιτέρω επέκτασή του σε διάφορες ευάλωτες ομάδες στην Ευρώπη.

Το έργο ξεκίνησε το 2017 με συνολική διάρκεια 18 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: ρητορική μίσους, μισαλλόδοξος λόγος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter, YouTube, δημοσιογραφία, σχολιασμός, αυτόματος εντοπισμός, αυτόματη ανίχνευση, σύστημα υποστήριξης έξυπνων αποφάσεων, σημασιολογική ανάλυση, μηχανική μάθηση, προγνωστική ανάλυση, προστασία δεδομένων, πλατφόρμα ενοποίησης

Ιστότοπος: https://hatedetection.com/

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ICT4Growth

ICT 4 Growth

Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης η DataScouting έλαβε χρηματοδότηση για την πράξη: Παρακολούθηση οπτικοακουστικών ροών ΜΜΕ και Internet με τεχνολογίες μηχανικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια του τριετούς ερευνητικού προγράμματος, η DataScouting επένδυσε και υλοποίησε την πρώτη έκδοση του MediaScouting Broadcast, πλατφόρμας τελευταίας τεχνολογίας για την καταγραφή και επεξεργασία ροών από ραδιόφωνο και τηλεόραση, με ιδιαίτερη έμφαση σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως αναγνώριση ομιλίας και εντοπισμός λογοτύπων.

Το έργο ξεκίνησε το 2014 με συνολική διάρκεια 36 μήνες.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΠΕ, MediaScouting Broadcast, αναγνώριση ομιλίας, εντοπισμός λογοτύπων, media intelligence, μηχανική όραση, λογισμικό παρακολούθησης οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Αν αναζητάτε έναν ικανό και αξιόπιστο συνεργάτη για την υλοποίηση ή συνεργασία σε R&D έργο, επικοινωνήστε μαζί μας.